(1)
P. Sedykh, A.; I. Bezrukova, E.; L. Krivchikova, N.; B. Kudryavtseva, N.; Naydenova, V.; N. Skokova, T.; A. Moisseeva, S. TEXT DEFINITIONS OF CLASSIFYING TYPE. oaihssr 2019, 7, 811-815.