(1)
RyndakV. G.; AllagulovA. M.; InozemtsevaN. V.; TorshinaA. V. DEVELOPMENT OF TEENAGE CLUB ACTIVITY IN THE SOVIET OUTOF- SCHOOL WORK IN ORENBURG REGION. oaihssr 2019, 7, 49-52.